Onrust op Haiti

Onrust op Haiti (1)

De regering van Haiti heeft recentelijk het besluit genomen om de brandstof prijzen aan te passen. Volgens de berichtgeving gebeurd dit door de subsidie die vanuit de overheid wordt gegeven op brandstof te minderen.

De Haitiaanse bevolking accepteert het niet en is de straat op gegaan om te protesteren.  Er wordt geplunderd en op veel plaatsen worden wegen geblokkeerd.

 

Onrust op Haiti (2) Onrust op Haiti (3) Onrust op Haiti (4) Onrust op Haiti (5) Onrust op Haiti (6) Onrust op Haiti (7) Onrust op Haiti (8) Onrust op Haiti (9) Onrust op Haiti (10) Onrust op Haiti (11)


Publicatie datum / laatste wijziging : 09 jul 2018

Privacyverklaring

Het bestuur van Stichting Hart voor Haïti hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Hart voor Haïti houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als bestuur van de Stichting Hart voor Haïti zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons emailadres: info@hartvoorhaiti.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Hart voor Haïti verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • De verzending van nieuwsbrieven
 • De registratie van uw giften
 • De benodigde registratie ten behoeve van het kinderadoptieplan waaronder adoptiecontracten

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken in verband met de verzending van nieuwsbrieven van de Stichting Hart voor Haïti. Dit betreft dan uitsluitend NAW- en emailgegevens. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

De Stichting Hart voor Haïti geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden tenzij u ons hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Hart voor Haïti bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Softwarebeveiliging
 • Databasebeveiliging
 • Database back-up
 • Geautoriseerde medewerkers
 • Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.


Publicatie datum / laatste wijziging : 25 mei 2018

Zondagschool op Haïti

Enitte Altes Erilus is 50 jaar en ze doet het kinderwerk in de kerk. Ze is de vrouw van onze voorganger, waarmee ze 24 jaar getrouwd is. Ze hebben samen 3 kinderen: 2 jongens en 1 meisje tussen de 17 en 22 jaar. Toen haar man ging werken voor de stichting en ook voorganger werd van de kerk kwam zij voortaan in de kerk op het kinderdorp. Inmiddels gaat ze al weer 7 jaar naar deze kerk. Enitte houdt van kinderen, daarom is ze ook kinderwerker geworden. “Ik vind het heel belangrijk dat kinderen onderwezen en gevormd worden, ook in de Bijbel.”

Elke zondagmorgen is er een zondagschool, dit programma vindt plaats voor aanvang van de gewone kerkdienst en begint om 8 uur tot ongeveer kwart voor negen. De kleine kinderen en de jongelui van zowel het kinderdorp als daarbuiten die naar het kinderprogramma komen, blijven ook allemaal in de kerkdienst, ongeacht hun leeftijd.

Enitte is kinderwerker voor een groep kinderen van 9 t/m 12 jaar, in haar klas zitten zo’n 40 kinderen. Het totale aantal kinderen wat de zondagsschool bezoekt is wel 100! Elke zondag leren de kinderen een speciale Bijbeltekst, deze moeten ze uit hun hoofd op kunnen zeggen. “Dit noemen we de ‘gouden tekst’. Daarnaast vertellen we Bijbelverhalen en wordt er veel gezongen,” vertelt Enitte. In de kerkdienst wordt de gouden tekst door elke klas voorgedragen.

Enitte is zelf opgegroeid in een christelijke familie en op een gegeven moment heeft ze zich bekeerd en laten dopen. “Ik heb een persoonlijke relatie met Jezus en ik wil Zijn woord in de praktijk brengen.” Het leukste aan het kinderprogramma vindt Enitte het verrassende van de kinderen: “Het moment dat kinderen vragen stellen en je elke keer weer verbaasd bent over hoe kleine en jonge kinderen vaak al hele intelligente vragen kunnen stellen. Hier word ik elke keer weer door verrast.”


Publicatie datum / laatste wijziging : 18 mrt 2018

Muzikant in de kerk

Emmanuel is al zijn hele leven een trouwe bezoeker van de kerk op het kinderdorp. Op 29 maart 2003 heeft hij ook persoonlijk de keuze gemaakt voor Jezus en besloten om Hem te gaan dienen. In 2005 begon hij het keyboard spelen te leren. “Papi Jean is zelf muzikant en hij heeft ons met muziek groot gebracht. In 2007 begon ik ook in de kerk mee te
spelen.”

Emmanuel vindt het muziek maken erg leuk maar vertelt dat het voor hem wel meer is dan dat. “Muziek is zo belangrijk in de kerk om God groot te maken! Ik speel tot glorie van God.” Ook gebruikt hij het keyboardspelen om solo zangers en zangeressen of koren te begeleiden. Emmanuel houdt van de kerk waarin hij is opgegroeid en daarom vindt hij het ook belangrijk om daar zijn bijdrage te leveren. Het leukste aan de kerkdienst vindt Emmanuel het moment van de lofprijzing. Emmanuel is kort maar krachtig over zijn persoonlijke relatie met God: “God bestaat! Ik heb mijn leven aan Hem gegeven. Mijn geloof in Hem is het meest belangrijke in mijn leven.”

De kerkdienst
De kerkdienst op Haïti verschilt niet zo heel veel van een kerkdienst in Nederland. Alleen de duur van de samenkomst kan wel wat langer uitvallen dan bij ons, zo kan een dienst gerust 3 uur duren of soms zelfs 4 uur.

Om 8 uur ’s morgens begint de zondagschool in het schoolgebouw op het kinderdorp. Rond 9 uur klinkt de muziek al in het dorp: de muzikanten beginnen vast te spelen in het kerkgebouw. Een zangleider of zangleidster leidt de lofprijzing, die ongeveer 45 minuten duurt. Daarin is ook tijd voor gebed. Er is ook ruimte voor andere muzikanten: hierna volgt een blok waarin een koor of een vocalist iets ten gehore brengt. Nieuwe gemeenteleden en bezoekers worden voorgesteld en de activiteiten van die week worden gepresenteerd. Uiteraard is er ook een preek door onze eigen voorganger of een gastpredikant. Het werk wordt gezegend: elke maand zijn er wel mensen die hun leven aan de Heer geven, vaak ook jonge mensen!


Publicatie datum / laatste wijziging :